ระบบรายงานการมาปฏิบัติราชการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

จำนวนบุคลากรที่มาปฏิบัติราชการ แยกประเภท
ประจำวันที่ 2022-10-06

ประเภท จำนวนที่มา : บุคลากรทั้งโรงเรียน 229 คน รายละเอียด
ครู 140 / 143 คน รายละเอียด
พนักงานราชการ 1 / 1 คน รายละเอียด
ลูกจ้างประจำ 4 / 4 คน รายละเอียด
ครูอัตราจ้าง 9 / 9 คน รายละเอียด
ลูกจ้างชั่วคราว 19 / 19 คน รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ธุรการ/Lab boy 1 / 1 คน รายละเอียด
แม่บ้าน/คนงาน 32 / 36 คน รายละเอียด
ครูต่างชาติ 12 / 16 คน รายละเอียด
รวม 218 / 229 คน คน
ข้อมูลการปฏิบัติราชการประจำวันที่ 2022-10-06
รวมจำนวน 216 คน

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เวลามาปฏิบัติราชการ
1 นางพัชรี แก้วไสย ครู 10:50:09
2 นายกีรติ ไวยบุรี ครู 09:06:05
3 นางชนนิกานต์ สามสี ครู 08:59:22
4 นางสาวสุมาพร เลาะฟอ ครู 08:54:16
5 นางสาวบงกชมาศ แดงมณี ครู 08:45:48
6 นางสาววิราภรณ์ จันทร์เหมือน ครูอัตราจ้าง 08:44:24
7 นายเจนภพ ธีระวิทย์ ครู 08:42:20
8 ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ เกตุพร ครู 08:42:17
9 นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม ครู 08:41:13
10 Zhou XiaoQin ครูต่างชาติ 08:39:19
11 Manasa Yamada ครูต่างชาติ 08:38:31
12 นางธีรรัตน์ ไตรเดช ครู 08:38:25
13 นางวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ ครู 08:38:13
14 นางนารินทร์ สุภสุข ครู 08:35:45
15 นายบวรทัต บุญประเสริฐ ครูอัตราจ้าง 08:34:34
16 นายเศกสม เชื้อสุวรรณ ครู 08:34:02
17 นายสมาน เกตุน้ำเที่ยง ครู 08:33:19
18 นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม ครู 08:31:24
19 นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์ ครู 08:30:55
20 นางสาวกนกรัตน์ สิทธา ครู 08:30:18
21 นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ครู 08:30:16
22 นางสาวศลิษา ร้อยศรี ครู 08:30:13
23 สุกัญญา เอี่ยมสุรา ครูอัตราจ้าง 08:30:10
24 Timothy David Carroll ครูต่างชาติ 08:29:49
25 นายสุรชา แสงทรัพย์ ครู 08:29:35
26 นางตันติวรรณ แสงแก้ว ครู 08:29:08
27 นางสาวพาทินธิดา การะวงศ์ ครู 08:29:01
28 Sean Michael Hodell ครูต่างชาติ 08:28:57
29 นายภูรี สิริเถลิงเกียรติ ครู 08:28:43
30 นางสาวภาวิณี รังทอง ครู 08:28:40
31 นายกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์ ครู 08:28:26
32 นางสาวฐาปนี เทียนมาศ ครู 08:28:14
33 นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ ครู 08:27:37
34 นางสาวอัสมา เอี่ยมใจรักษ์ ครู 08:27:13
35 นางสาวอภินุช พรมทา ครู 08:27:10
36 นายกิตติ สุขทวี ลูกจ้างประจำ 08:26:41
37 นายอานนท์ จันทรมุข ครู 08:26:37
38 นางสาวชุลีวรรณ ต้นสมบูรณ์ ครู 08:26:20
39 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครู 08:26:04
40 นางนภัสวรรณ คงรื่น ครู 08:26:01
41 นางสาวธนพร พันธุ์เพ็ง ครู 08:25:39
42 นายฤทธิลักษณ์ พิชัยคำ ครู 08:24:34
43 KANG YESEUL ครูต่างชาติ 08:24:30
44 Noah Michael Behrman ครูต่างชาติ 08:24:27
45 นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์ ครู 08:24:15
46 Raymond B. Bebanco ครูต่างชาติ 08:23:48
47 นางสาวมณธิชา พงษ์โต ครู 08:23:43
48 นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร ครู 08:23:35
49 นางสาวกชนิภา ฐิติจอมเดช ครูอัตราจ้าง 08:23:32
50 นายทรรศิน อุษาวิจิตร์ ครู 08:23:04
51 Adithya Gannavaram ครูต่างชาติ 08:23:01
52 นางสาวสิริวรรณ มีรอด ครู 08:22:07
53 นางสุปรานี ชนะโชติ ครู 08:22:02
54 นางปาริชาติ อุษาวิจิตร์ ครู 08:21:26
55 นายอภินันท์ ตรีเกษม ลูกจ้างชั่วคราว 08:21:09
56 นางนัฏฐา เซ็นเสถียร ครู 08:21:01
57 Grace Rivera Estrelles ครูต่างชาติ 08:20:36
58 นางสาวปิยพร โทนะบุตร ครู 08:20:18
59 นางสาวปุญญาภา ขันธสุคนธ์ ลูกจ้างชั่วคราว 08:20:08
60 นางสาวจรรยา เกิดแก้ว ครู 08:19:59
61 นายสุธาวัชร์ แสงพรรณ์ ครูอัตราจ้าง 08:19:46
62 นางสาวณัฎฐ์ชฎามณฑ์ สัมมาชีพ ครู 08:19:42
63 นายสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ ครู 08:19:31
64 นางสาวเกษศิรินทร์ ขันธศุภ ครู 08:19:22
65 นายกล้าณรงค์ พรมมี ครู 08:19:08
66 นางสาวจริยา สรานันท์ ครู 08:18:38
67 นางสาววราพร ม่วงประถม ครู 08:16:56
68 นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ ครู 08:15:16
69 นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ ครู 08:15:12
70 นางสาวสุจิตรา สินธุแสง ครู 08:15:10
71 นายอรรถพล สุนทรพฤกษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 08:15:07
72 นางสาววิลาสินี ภายสันใจ ครู 08:14:54
73 นางประภารัตน์ เมฆแสงสี ครู 08:14:52
74 Michael Frank Grimaud ครูต่างชาติ 08:14:16
75 นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข ครู 08:14:10
76 นางสาววนิดา ขันติ ครู 08:14:07
77 นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์ ครู 08:14:05
78 นายประณต พวงลำเจียก ครู 08:13:55
79 นางสาวปุณิกา พรรัตน์ ลูกจ้างประจำ 08:13:32
80 นางจิรัชญา สารีโท พนักงานราชการ 08:13:27
81 นายพิบูลย์ ชมสมบัติ ครู 08:13:19
82 นายณัฐพล ฝักคูณ ครู 08:13:13
83 นางอำไพ อ้อสุวรรณ ครู 08:13:10
84 นางสาวมัตติกา ภาคเมธี ลูกจ้างชั่วคราว 08:12:34
85 นายนาวิน แป้นเหลือ ครู 08:11:58
86 นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา ครู 08:11:43
87 นางสาวกษมาศ ฟองเพชร ครู 08:11:01
88 นางสาวสุธาวัลย์ ภูคัสมาส ครู 08:10:33
89 นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร ครู 08:10:29
90 นายวรินทร แทนคำ ครู 08:09:58
91 นางสาวภัสสร สุดสมัย ครู 08:09:51
92 นางสาวภริษา เพ็ชรักษ์ ครูอัตราจ้าง 08:09:43
93 นางสาวอรนุช สุขสมคุณ ลูกจ้างชั่วคราว 08:09:41
94 นางสาวสุฑาศิณี ตุ้มหอม ครู 08:09:37
95 นายอัศวิน พุ่มมรินทร์ ครู 08:09:06
96 นางผ่องพรรณ แสงปิยะ ครู 08:08:56
97 นางสาวกรรณิการ์ สร้างเขต ครู 08:08:48
98 นางจารุวรรณ วงศ์ประมวล ครู 08:08:22
99 นางสาวนุสรา ร่วมเจริญ ครู 08:07:41
100 นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์ ครู 08:07:09
101 นางสุดารัตน์ บุญวงษ์ ครู 08:06:52
102 นางสาวภัทรา รัตนธรรมเจริญ ครู 08:06:49
103 นางประภัสราภา จันทรวงศา ครู 08:05:39
104 นายสมพร ชอบทำดี ครู 08:05:36
105 นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์ ครู 08:05:28
106 นางสาวจันทรา ไทยประกอบ ลูกจ้างชั่วคราว 08:04:35
107 นางรัชนีวรรณ รื่นสุนทร ครู 08:04:30
108 นายนภัทรวิชญ์ โอริส ครู 08:03:59
109 นายธงชัย ขันธฤกษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 08:00:41
110 นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี ครู 08:00:27
111 นางสาวอัมพรพิมพ์ เสถียรเนตร ลูกจ้างชั่วคราว 08:00:07
112 นางสาวพัชรินทร์ ภักดีสมัย ครู 07:58:29
113 นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง ครู 07:57:53
114 นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ครู 07:57:27
115 นางพัชรี ดัดผดุง ครู 07:57:04
116 ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต สุทธิลักษณ์ ครู 07:57:00
117 นางสาวญาดา สืบจากปล้อง ครู 07:56:23
118 นายอนุพงศ์ จูงใจ ครู 07:56:07
119 Roque Ian Carella Nevaliza ครูต่างชาติ 07:55:45
120 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก ครู 07:55:39
121 นายชยกฤต ขำเถื่อน ครู 07:54:50
122 นางสุนีย์ ขันธวิธิ ครู 07:54:35
123 นางนนทพร แจ้งกลปาน ครู 07:54:28
124 นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์ ครู 07:53:57
125 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร ครู 07:53:00
126 นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร ครู 07:52:37
127 นายอัชยา ข้าวทิพย์ ลูกจ้างชั่วคราว 07:50:46
128 นางสาวเบญจวรรณ สุขีวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว 07:50:41
129 นางสาวนิศาชล สุขีวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว 07:50:39
130 นางสาวดลนภา เทียนน้อย ครูอัตราจ้าง 07:50:17
131 นางสาวภัทรฉัตร บุญเทียม ครู 07:49:00
132 นางนฤมล วัฒนวิกกิจ ครู 07:48:32
133 นางสาวศิรินภา หาเรือนจักร แม่บ้าน/คนงาน 07:48:02
134 นางวิจิตรา ป้อมนาค ครู 07:47:14
135 นายราม เรือนทองดี ครู 07:47:09
136 นายมานะ กองคูณ ลูกจ้างชั่วคราว 07:46:51
137 นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถ ครู 07:46:32
138 นายบัญชาการ วงษ์ธรรม ครู 07:45:18
139 นายอานนท์ สุวรรณธัย ครู 07:44:38
140 นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม ครู 07:44:14
141 นายแหล่ม สุทธิวิลัย แม่บ้าน/คนงาน 07:43:48
142 นางสาวเรวดี สาตรช้าง ลูกจ้างชั่วคราว 07:43:37
143 นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร ครู 07:43:34
144 นางสาวณัฐมล เจนใจ ครู 07:42:48
145 นางสาวน้ำผึ้ง บำรุงพฤกษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 07:41:35
146 นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข ครู 07:41:19
147 นางอรสา ภู่ทองงาม ครู 07:40:32
148 นางสาวรัชชนก สุขโภชน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ/Lab boy 07:40:20
149 นางสาวทัศนีย์ สุธิพิงค์ ลูกจ้างชั่วคราว 07:39:58
150 นางสาวภรณ์มิน โสภาพล ครู 07:39:21
151 นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง ครู 07:38:44
152 นางเรณู ขวัญแก้ว ครู 07:38:35
153 นางโสรญา จันหวา ครู 07:37:34
154 นางวรรณพร ดอนจุ้ย แม่บ้าน/คนงาน 07:37:28
155 นางละมูล อยู่พุ่มพฤกษ์ แม่บ้าน/คนงาน 07:37:27
156 นายนิพนธ์ วงศ์เกษม ครู 07:36:59
157 นางสาวกนกวรรณ ไตรภพ ครู 07:34:59
158 Hua feng ครูต่างชาติ 07:33:16
159 นางวรลักษณ์ หาญวีระ ครู 07:31:26
160 นางยุพิน กระจ่างธรรม แม่บ้าน/คนงาน 07:30:09
161 จิรกฤต เจนหัด ครูอัตราจ้าง 07:30:04
162 นางสาววรรณวิสา สมัยมาก ครู 07:29:56
163 นางสาวกนกศรี พงษ์เทียน ครู 07:29:20
164 นางสมบูรณ์ บุญสิงห์ แม่บ้าน/คนงาน 07:26:54
165 นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ครู 07:26:52
166 นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล ครู 07:24:44
167 นายถวัลย์ มังคลา แม่บ้าน/คนงาน 07:24:02
168 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง ครู 07:23:59
169 นายชยพล หงษ์ภู่ ครู 07:23:52
170 นายอรรถวิทย์ ภูอาลัย ลูกจ้างชั่วคราว 07:23:21
171 นางสาวเชื้อ ชำนาญหมอ แม่บ้าน/คนงาน 07:23:00
172 นายเสฎฐวุฒิ กลัดเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว 07:19:58
173 นางอวยพร จันทรคณา แม่บ้าน/คนงาน 07:18:20
174 นางสาวสละ เพียรดี แม่บ้าน/คนงาน 07:18:16
175 นายสำเริง มีสำราญ แม่บ้าน/คนงาน 07:18:02
176 นายสุมิตร ถามั่งมี ครู 07:17:02
177 นายบุญมี เกรียงไกรวณิช แม่บ้าน/คนงาน 07:16:11
178 นางสาวสุพัตรา นะรวยลาภ ครูอัตราจ้าง 07:11:37
179 นางสาวเอื้อง โพธิ์พิพัฒน์ แม่บ้าน/คนงาน 07:11:35
180 นายอรรถพล แซ่ย่าง ครู 07:10:20
181 นายดำรงค์ศักดิ์ เพชรงาม ครู 07:09:16
182 นางสาวพิชชาภา ปั้นตระกูล ลูกจ้างชั่วคราว 07:09:04
183 นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ ครู 07:09:02
184 นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพล ครู 07:04:01
185 นายพิรักษ์ บุญศิริ ครู 07:01:12
186 นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ ครู 06:52:49
187 นางสาวจิตราพร โคตะรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 06:51:26
188 นางสาวลัดดาวัลย์ เพิ่มตระกูล แม่บ้าน/คนงาน 06:50:41
189 นางสาวชนกานท์ พวงพัฒน์ แม่บ้าน/คนงาน 06:43:06
190 นางสาวมนัสนันท์ สังข์บุญชู ครู 06:39:15
191 นางสาวทวี สามารถ แม่บ้าน/คนงาน 06:37:32
192 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน ครู 06:36:32
193 นางโกสุม คงแสงเงิน แม่บ้าน/คนงาน 06:34:03
194 นางสาวทัศนีย์ ประคองทรัพย์ แม่บ้าน/คนงาน 06:33:57
195 นางสาวนิเพลิน จิตรตรีเมฆ แม่บ้าน/คนงาน 06:31:37
196 นางพรทิพย์ อรุณรุ่งเรืองชัย แม่บ้าน/คนงาน 06:26:44
197 นางอรษา ม่วงหวาน แม่บ้าน/คนงาน 06:25:48
198 นางสาวรัชนี ขันธวิจารณ์ แม่บ้าน/คนงาน 06:25:31
199 นางประทีป ขันธอุดม แม่บ้าน/คนงาน 06:20:53
200 นางสาวมานิตย์ สระบัว แม่บ้าน/คนงาน 06:19:38
201 นางสาวสุนันทา ปิ่นโต แม่บ้าน/คนงาน 06:08:22
202 นางสาวอัมภา ปิ่นโต แม่บ้าน/คนงาน 06:08:18
203 นางสาวสาริณี มาป้อง ครู 05:59:47
204 นางสาววริศรา ไชยชนะ ครู 05:59:45
205 นายธารา มาบุญคง ครู 05:52:09
206 นายสมชาย ขันธฤกษ์ ลูกจ้างประจำ 05:50:53
207 นายธนาภัสร์ มีนิล แม่บ้าน/คนงาน 05:50:16
208 นางนิสา มาสมบัติ แม่บ้าน/คนงาน 05:48:45
209 นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว ครู 05:40:27
210 นางสาวชนิดาภา สุวรรณแส ครู 05:40:20
211 นางสาวกรรณิกา มะลิดา ครู 05:40:14
212 นางสมศรี เทศธรรม แม่บ้าน/คนงาน 05:36:18
213 นางสาวนภัทรชนก กุลเจริญ ครู 05:34:52
214 นายพรชัย ภักดีวงษ์ ลูกจ้างประจำ 05:21:00
215 นางสมปอง ธารีศรี แม่บ้าน/คนงาน 05:11:46
216 นางสาวเฉลียว สุภาพ แม่บ้าน/คนงาน 04:54:42
ข้อมูลบุคลากรที่ลงชื่อออกประจำวันที่ 2022-10-06
รวมจำนวน 188 คน

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เวลาออกปฏิบัติราชการ
1 นางสาวกรรณิกา มะลิดา ครู 20:37:01
2 นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง ครู 20:20:48
3 นางสาวสุฑาศิณี ตุ้มหอม ครู 19:44:59
4 นางสาวภรณ์มิน โสภาพล ครู 19:44:56
5 นางตันติวรรณ แสงแก้ว ครู 19:18:50
6 นายอานนท์ จันทรมุข ครู 19:02:36
7 นายสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ ครู 18:42:01
8 นางสาวอมรรัตน์ ศรีกวนชา ครู 18:42:00
9 นายกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์ ครู 18:30:15
10 นายธารา มาบุญคง ครู 18:30:11
11 นางนนทพร แจ้งกลปาน ครู 18:29:34
12 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก ครู 18:26:21
13 นายเจนภพ ธีระวิทย์ ครู 18:24:27
14 นายกล้าณรงค์ พรมมี ครู 18:23:59
15 นายราม เรือนทองดี ครู 18:22:52
16 นางจิรัชญา สารีโท พนักงานราชการ 18:13:15
17 นายดิเรก บำรุงพฤกษ์ แม่บ้าน/คนงาน 18:08:29
18 นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ ครู 18:07:01
19 นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม ครู 18:06:59
20 นายภูรี สิริเถลิงเกียรติ ครู 18:02:04
21 นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ ครู 18:01:00
22 นางสาวสาริณี มาป้อง ครู 17:56:16
23 นางสาววริศรา ไชยชนะ ครู 17:56:14
24 นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล ครู 17:52:07
25 นางสาวฐาปนี เทียนมาศ ครู 17:51:58
26 นายบวรทัต บุญประเสริฐ ครูอัตราจ้าง 17:46:51
27 นางสาวภัทรา รัตนธรรมเจริญ ครู 17:45:12
28 นายชยพล หงษ์ภู่ ครู 17:41:46
29 นางนัฏฐา เซ็นเสถียร ครู 17:41:03
30 นายกีรติ ไวยบุรี ครู 17:40:56
31 นางสาวพาทินธิดา การะวงศ์ ครู 17:39:44
32 นางนิสา มาสมบัติ แม่บ้าน/คนงาน 17:22:23
33 นางผ่องพรรณ แสงปิยะ ครู 17:22:13
34 นายสุรชา แสงทรัพย์ ครู 17:19:43
35 นางสาวสุธาวัลย์ ภูคัสมาส ครู 17:18:14
36 นางสาวชนิดาภา สุวรรณแส ครู 17:15:06
37 นางสาวสุมาพร เลาะฟอ ครู 17:14:59
38 นายชยกฤต ขำเถื่อน ครู 17:14:33
39 นายพรชัย ภักดีวงษ์ ลูกจ้างประจำ 17:13:43
40 นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ ครู 17:13:06
41 นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม ครู 17:10:14
42 นายวรินทร แทนคำ ครู 17:09:38
43 นางนารินทร์ สุภสุข ครู 17:08:58
44 นางสาววรรณวิสา สมัยมาก ครู 17:08:55
45 นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์ ครู 17:05:32
46 นายอานนท์ สุวรรณธัย ครู 17:02:05
47 นางสาวอภินุช พรมทา ครู 17:01:04
48 นางสาวเรวดี สาตรช้าง ลูกจ้างชั่วคราว 16:57:57
49 นางสาววิลาสินี ภายสันใจ ครู 16:54:38
50 นางสาวภัสสร สุดสมัย ครู 16:54:34
51 นางสาวธนพร พันธุ์เพ็ง ครู 16:53:56
52 นางปาริชาติ อุษาวิจิตร์ ครู 16:53:31
53 นางธีรรัตน์ ไตรเดช ครู 16:53:04
54 นางสุปรานี ชนะโชติ ครู 16:51:19
55 นางสาวนุสรา ร่วมเจริญ ครู 16:49:41
56 นายพิบูลย์ ชมสมบัติ ครู 16:49:15
57 นางสาวสุจิตรา สินธุแสง ครู 16:47:50
58 นางสาวนภัทรชนก กุลเจริญ ครู 16:46:48
59 นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี ครู 16:45:04
60 ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ เกตุพร ครู 16:44:12
61 นายพิรักษ์ บุญศิริ ครู 16:41:07
62 นางสาวสิริวรรณ มีรอด ครู 16:41:02
63 นายสุมิตร ถามั่งมี ครู 16:40:52
64 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครู 16:40:17
65 สุกัญญา เอี่ยมสุรา ครูอัตราจ้าง 16:39:15
66 นางสาวอัสมา เอี่ยมใจรักษ์ ครู 16:39:12
67 นางสาวกษมาศ ฟองเพชร ครู 16:38:04
68 นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ครู 16:38:01
69 นางสาวภาวิณี รังทอง ครู 16:37:51
70 นายสมาน เกตุน้ำเที่ยง ครู 16:37:40
71 นายอนุพงศ์ จูงใจ ครู 16:37:37
72 นางสาววิราภรณ์ จันทร์เหมือน ครูอัตราจ้าง 16:34:18
73 นางสาวภริษา เพ็ชรักษ์ ครูอัตราจ้าง 16:34:15
74 นางสาวมณธิชา พงษ์โต ครู 16:33:50
75 นายนภัทรวิชญ์ โอริส ครู 16:33:49
76 นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ ครู 16:33:43
77 นางชนนิกานต์ สามสี ครู 16:33:41
78 นางสาวพิชชาภา ปั้นตระกูล ลูกจ้างชั่วคราว 16:33:33
79 นางสาวมัตติกา ภาคเมธี ลูกจ้างชั่วคราว 16:33:23
80 Hua feng ครูต่างชาติ 16:32:41
81 นางอรสา ภู่ทองงาม ครู 16:29:22
82 นางวรลักษณ์ หาญวีระ ครู 16:29:13
83 นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ครู 16:28:44
84 นางสาวอรนุช สุขสมคุณ ลูกจ้างชั่วคราว 16:27:44
85 นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร ครู 16:23:33
86 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร ครู 16:23:27
87 นางสาวชุลีวรรณ ต้นสมบูรณ์ ครู 16:21:10
88 นางสาวจริยา สรานันท์ ครู 16:19:51
89 นายดำรงค์ศักดิ์ เพชรงาม ครู 16:19:40
90 นางอำไพ อ้อสุวรรณ ครู 16:19:27
91 นายบัญชาการ วงษ์ธรรม ครู 16:18:58
92 นางสาวณัฐมล เจนใจ ครู 16:18:48
93 นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์ ครู 16:18:45
94 นางโสรญา จันหวา ครู 16:18:07
95 นางสาวอัมพรพิมพ์ เสถียรเนตร ลูกจ้างชั่วคราว 16:17:53
96 นายเศกสม เชื้อสุวรรณ ครู 16:17:38
97 นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข ครู 16:17:09
98 นางสาวกรรณิการ์ สร้างเขต ครู 16:17:02
99 นางยุพิน กระจ่างธรรม แม่บ้าน/คนงาน 16:16:58
100 นางละมูล อยู่พุ่มพฤกษ์ แม่บ้าน/คนงาน 16:16:54
101 นางสาวศลิษา ร้อยศรี ครู 16:16:51
102 นางวรรณพร ดอนจุ้ย แม่บ้าน/คนงาน 16:16:49
103 นางสาวทัศนีย์ สุธิพิงค์ ลูกจ้างชั่วคราว 16:16:21
104 นางสาวปิยพร โทนะบุตร ครู 16:16:13
105 นางนฤมล วัฒนวิกกิจ ครู 16:15:54
106 Timothy David Carroll ครูต่างชาติ 16:15:46
107 Grace Rivera Estrelles ครูต่างชาติ 16:15:38
108 นางพรทิพย์ อรุณรุ่งเรืองชัย แม่บ้าน/คนงาน 16:15:23
109 นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว ครู 16:15:12
110 นางวิจิตรา ป้อมนาค ครู 16:14:30
111 Roque Ian Carella Nevaliza ครูต่างชาติ 16:12:34
112 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง ครู 16:12:21
113 นางเรณู ขวัญแก้ว ครู 16:12:13
114 นางสาวเกษศิรินทร์ ขันธศุภ ครู 16:12:12
115 นางสาวลัดดาวัลย์ เพิ่มตระกูล แม่บ้าน/คนงาน 16:12:09
116 นายฤทธิลักษณ์ พิชัยคำ ครู 16:11:48
117 นางสาวเบญจวรรณ สุขีวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว 16:10:49
118 นางสาวนิศาชล สุขีวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว 16:10:45
119 นายณัฐพล ฝักคูณ ครู 16:09:57
120 Sean Michael Hodell ครูต่างชาติ 16:09:47
121 Adithya Gannavaram ครูต่างชาติ 16:09:32
122 Michael Frank Grimaud ครูต่างชาติ 16:09:13
123 จิรกฤต เจนหัด ครูอัตราจ้าง 16:09:07
124 นายทรรศิน อุษาวิจิตร์ ครู 16:09:03
125 นางสาวกชนิภา ฐิติจอมเดช ครูอัตราจ้าง 16:09:00
126 นางสุนีย์ ขันธวิธิ ครู 16:08:56
127 นางสาวจันทรา ไทยประกอบ ลูกจ้างชั่วคราว 16:08:35
128 นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์ ครู 16:08:26
129 นายสมพร ชอบทำดี ครู 16:08:13
130 นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ครู 16:08:01
131 นางสาวชนกานท์ พวงพัฒน์ แม่บ้าน/คนงาน 16:07:55
132 นางสาวสุนันทา ปิ่นโต แม่บ้าน/คนงาน 16:07:43
133 นางสาวณัฎฐ์ชฎามณฑ์ สัมมาชีพ ครู 16:07:29
134 นางสาวญาดา สืบจากปล้อง ครู 16:07:26
135 นายกิตติ สุขทวี ลูกจ้างประจำ 16:07:10
136 นางจารุวรรณ วงศ์ประมวล ครู 16:06:57
137 นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร ครู 16:06:26
138 นางสาวรัชชนก สุขโภชน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ/Lab boy 16:05:50
139 นางสมศรี เทศธรรม แม่บ้าน/คนงาน 16:05:47
140 นายเสฎฐวุฒิ กลัดเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว 16:05:37
141 นางนภัสวรรณ คงรื่น ครู 16:05:27
142 นางรัชนีวรรณ รื่นสุนทร ครู 16:05:03
143 นายอภินันท์ ตรีเกษม ลูกจ้างชั่วคราว 16:04:57
144 นางสาวปุญญาภา ขันธสุคนธ์ ลูกจ้างชั่วคราว 16:04:39
145 นางโกสุม คงแสงเงิน แม่บ้าน/คนงาน 16:04:35
146 นางประทีป ขันธอุดม แม่บ้าน/คนงาน 16:04:34
147 นางสาวอัมภา ปิ่นโต แม่บ้าน/คนงาน 16:04:31
148 นางสาวปุณิกา พรรัตน์ ลูกจ้างประจำ 16:04:28
149 นางสาวมานิตย์ สระบัว แม่บ้าน/คนงาน 16:04:17
150 นายอรรถพล สุนทรพฤกษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 16:04:07
151 นางสาวเชื้อ ชำนาญหมอ แม่บ้าน/คนงาน 16:04:05
152 Noah Michael Behrman ครูต่างชาติ 16:03:46
153 นางสาวสุพัตรา นะรวยลาภ ครูอัตราจ้าง 16:03:38
154 นางสาวจิตราพร โคตะรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 16:03:29
155 Manasa Yamada ครูต่างชาติ 16:03:27
156 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน ครู 16:03:24
157 นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ ครู 16:03:22
158 นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร ครู 16:03:19
159 Zhou XiaoQin ครูต่างชาติ 16:03:16
160 KANG YESEUL ครูต่างชาติ 16:03:13
161 นางสมบูรณ์ บุญสิงห์ แม่บ้าน/คนงาน 16:03:09
162 นางพัชรี แก้วไสย ครู 16:02:51
163 นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข ครู 16:02:38
164 นางสาววราพร ม่วงประถม ครู 16:02:11
165 นางประภารัตน์ เมฆแสงสี ครู 16:02:06
166 นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพล ครู 16:01:58
167 นางสาวทัศนีย์ ประคองทรัพย์ แม่บ้าน/คนงาน 16:01:26
168 นางสาววนิดา ขันติ ครู 16:01:14
169 นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร ครู 16:01:11
170 นายประณต พวงลำเจียก ครู 16:01:09
171 นายอัศวิน พุ่มมรินทร์ ครู 16:01:06
172 นางสาวเอื้อง โพธิ์พิพัฒน์ แม่บ้าน/คนงาน 16:01:02
173 นางสาวรัชนี ขันธวิจารณ์ แม่บ้าน/คนงาน 16:01:00
174 Raymond B. Bebanco ครูต่างชาติ 16:00:58
175 นางสาวเฉลียว สุภาพ แม่บ้าน/คนงาน 16:00:56
176 นางอรษา ม่วงหวาน แม่บ้าน/คนงาน 16:00:53
177 นางสาวศิรินภา หาเรือนจักร แม่บ้าน/คนงาน 16:00:51
178 นายบุญมี เกรียงไกรวณิช แม่บ้าน/คนงาน 16:00:49
179 นางสาวทวี สามารถ แม่บ้าน/คนงาน 16:00:47
180 นางสาวนิเพลิน จิตรตรีเมฆ แม่บ้าน/คนงาน 16:00:45
181 นายสำเริง มีสำราญ แม่บ้าน/คนงาน 16:00:42
182 นางสาวสละ เพียรดี แม่บ้าน/คนงาน 16:00:37
183 นางสาวภัทรฉัตร บุญเทียม ครู 16:00:32
184 นางสาวมนัสนันท์ สังข์บุญชู ครู 16:00:28
185 นางสาวน้ำผึ้ง บำรุงพฤกษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 16:00:26
186 นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถ ครู 16:00:23
187 นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์ ครู 16:00:19
188 ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต สุทธิลักษณ์ ครู 16:00:14

 

Untitled Document