ระบบรายงานการมาปฏิบัติราชการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

จำนวนบุคลากรที่มาปฏิบัติราชการ แยกประเภท
ประจำวันที่ 2021-11-30

ประเภท จำนวนที่มา : บุคลากรทั้งโรงเรียน 240 คน รายละเอียด
ผู้บริหาร 3 / 5 คน รายละเอียด
ครู 141 / 143 คน รายละเอียด
พนักงานราชการ 1 / 1 คน รายละเอียด
ลูกจ้างประจำ 4 / 4 คน รายละเอียด
ครูอัตราจ้าง 8 / 9 คน รายละเอียด
ลูกจ้างชั่วคราว 19 / 19 คน รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ธุรการ/Lab boy 1 / 1 คน รายละเอียด
แม่บ้าน/คนงาน 38 / 38 คน รายละเอียด
ครูต่างชาติ 17 / 20 คน รายละเอียด
รวม 215 / 220 คน คน
ข้อมูลการปฏิบัติราชการประจำวันที่ 2021-11-30
รวมจำนวน 232 คน

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เวลามาปฏิบัติราชการ
1 นางประภารัตน์ เมฆแสงสี ครู 08:10:37
2 นางสาวธนพร พันธุ์เพ็ง ครู 08:01:40
3 นางสาวศลิษา ร้อยศรี ครู 08:00:31
4 Michael Brenton Fearron ครูต่างชาติ 08:00:08
5 นายกีรติ ไวยบุรี ครู 07:59:22
6 Ryan James A. Jimenez ครูต่างชาติ 07:59:17
7 นางนารินทร์ สุภสุข ครู 07:59:07
8 song xianli ครูต่างชาติ 07:56:53
9 นายภาณุพงษ์ ซุคคาน ครูอัตราจ้าง 07:56:13
10 นายอภินันท์ ตรีเกษม ลูกจ้างชั่วคราว 07:55:58
11 นางสาวนภัทรชนก กุลเจริญ ครู 07:55:40
12 นางสาวสุพัตรา เกิดทรัพย์ ครู 07:54:23
13 นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม ครู 07:53:48
14 นายบวรทัต บุญประเสริฐ ครูอัตราจ้าง 07:53:37
15 นายสุทาเทพ วิธูรัตน์ ครู 07:53:03
16 นางสาวปุณิกา พรรัตน์ ลูกจ้างประจำ 07:52:52
17 นางสาวอมรรัตน์ ศรีกวนชา ครู 07:52:48
18 นางศยามล ศุภเวที ครู 07:52:42
19 นางสาวจันทรา ไทยประกอบ ลูกจ้างชั่วคราว 07:51:56
20 นางสาวภัทรฉัตร บุญเทียม ครู 07:51:07
21 นางสาววรรณวิสา สมัยมาก ครู 07:51:02
22 นางธีรรัตน์ ไตรเดช ครู 07:50:37
23 นายนภัทรวิชญ์ โอริส ครู 07:50:22
24 นางวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ ครู 07:50:14
25 Raymond B. Bebanco ครูต่างชาติ 07:49:53
26 นางสาววิราภรณ์ จันทร์เหมือน ครูอัตราจ้าง 07:48:21
27 นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ ครู 07:47:51
28 นางสาวมัตติกา ภาคเมธี ลูกจ้างชั่วคราว 07:47:31
29 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร ครู 07:47:12
30 นายนาวิน แป้นเหลือ ครู 07:47:05
31 นายสุรชา แสงทรัพย์ ครู 07:46:53
32 นางสุปรานี ชนะโชติ ครู 07:46:20
33 นายกิตติ สุขทวี ลูกจ้างประจำ 07:46:10
34 นางนฤมล วัฒนวิกกิจ ครู 07:45:24
35 นางสาวสุมาพร เลาะฟอ ครู 07:45:10
36 นายอรรถพล สุนทรพฤกษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 07:45:05
37 นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร ครู 07:45:00
38 นางสาวพาทินธิดา การะวงศ์ ครู 07:44:47
39 Grace Rivera Estrelles ครูต่างชาติ 07:44:43
40 นางพัชรี แก้วไสย ครู 07:44:32
41 นางสาวอภินุช พรมทา ครู 07:43:47
42 นางนัฏฐา เซ็นเสถียร ครู 07:43:09
43 นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร ครู 07:42:48
44 นางสุรีพร วิทยาวราพงศ์ ครู 07:42:34
45 นางสาวฐาปนี เทียนมาศ ครู 07:42:17
46 นางสาวเรวดี สาตรช้าง ลูกจ้างชั่วคราว 07:41:57
47 Maksym Perenchuk ครูต่างชาติ 07:41:50
48 Andrii Parandii ครูต่างชาติ 07:41:46
49 นางสาวจรรยา เกิดแก้ว ครู 07:41:34
50 นางวิจิตรา ป้อมนาค ครู 07:41:17
51 นายสุมิตร ถามั่งมี ครู 07:41:10
52 นายนิพนธ์ วงศ์เกษม ครู 07:39:47
53 นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข ครู 07:39:43
54 นางสาวกนกวรรณ ไตรภพ ครู 07:39:11
55 นางสาววริศรา ไชยชนะ ครู 07:38:58
56 นางวรรณพร ดอนจุ้ย แม่บ้าน/คนงาน 07:38:49
57 นายสมพร ชอบทำดี ครู 07:38:44
58 นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม ครู 07:37:53
59 นายจักรพันธุ์ ศึกษากิจ ครูอัตราจ้าง 07:37:37
60 นางสาวชุลีวรรณ ต้นสมบูรณ์ ครู 07:37:29
61 นายอัศวิน พุ่มมรินทร์ ครู 07:36:56
62 นายราม เรือนทองดี ครู 07:36:48
63 ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต สุทธิลักษณ์ ครู 07:36:22
64 นางสาวนัทธมน พลขันธ์ ครูอัตราจ้าง 07:36:17
65 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัตรสิตรา น้ำเพชร ครู 07:36:12
66 นายกล้าณรงค์ พรมมี ครู 07:36:02
67 นางสาวณัฎฐ์ชฎามณฑ์ สัมมาชีพ ครู 07:35:59
68 นางประภัสราภา จันทรวงศา ครู 07:35:52
69 นางสาววิลาสินี ภายสันใจ ครู 07:35:28
70 นางสาวเกษศิรินทร์ ขันธศุภ ครู 07:35:09
71 นายอานนท์ จันทรมุข ครู 07:34:58
72 นางจิรัชญา สารีโท พนักงานราชการ 07:34:56
73 นายเศกสม เชื้อสุวรรณ ครู 07:34:05
74 นางนภัสวรรณ คงรื่น ครู 07:33:46
75 นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี ครู 07:33:43
76 นางสาวสุพัตรา นะรวยลาภ ครูอัตราจ้าง 07:33:30
77 นายฤทธิลักษณ์ พิชัยคำ ครู 07:32:44
78 นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ครู 07:32:35
79 นางสาวสุฑาศิณี ตุ้มหอม ครู 07:32:29
80 นางสาวรัชชนก สุขโภชน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ/Lab boy 07:31:11
81 นางตันติวรรณ แสงแก้ว ครู 07:31:02
82 นายวรินทร แทนคำ ครู 07:30:57
83 นางสาวณัฐมล เจนใจ ครู 07:30:49
84 นายทรรศิน อุษาวิจิตร์ ครู 07:30:39
85 นางโสรญา จันหวา ครู 07:30:35
86 นางปาริชาติ อุษาวิจิตร์ ครู 07:30:26
87 นายอรรถวิทย์ ภูอาลัย ลูกจ้างชั่วคราว 07:30:11
88 นางสาวศิริรักษ์ เสถียรโชค ลูกจ้างชั่วคราว 07:29:55
89 นางละมูล อยู่พุ่มพฤกษ์ แม่บ้าน/คนงาน 07:29:52
90 นางทัศนีย์ พิกุลทอง แม่บ้าน/คนงาน 07:29:47
91 นางสาวภาวิณี รังทอง ครู 07:29:10
92 นางอวยพร จันทรคณา แม่บ้าน/คนงาน 07:29:06
93 Jocelyn L. Jabonite ครูต่างชาติ 07:28:46
94 นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว ครู 07:28:27
95 นางสาวสุธาวัลย์ ภูคัสมาส ครู 07:28:07
96 นางสาวบงกชมาศ แดงมณี ครู 07:27:54
97 นางอรสา ภู่ทองงาม ครู 07:27:27
98 นายธารา มาบุญคง ครู 07:27:23
99 นายดำรงค์ศักดิ์ เพชรงาม ครู 07:27:14
100 นางสาวพัชรินทร์ ภักดีสมัย ครู 07:26:06
101 Saurabh Prasad ครูต่างชาติ 07:26:03
102 นางสาวกนกศรี พงษ์เทียน ครู 07:25:57
103 นางสาวดลนภา เทียนน้อย ครูอัตราจ้าง 07:25:43
104 นางอำไพ อ้อสุวรรณ ครู 07:25:37
105 นางสาวญาดา สืบจากปล้อง ครู 07:25:13
106 Michael Frank Grimaud ครูต่างชาติ 07:24:54
107 นายกิตติศักดิ์ เพ็ญโรจน์ ครู 07:24:45
108 นางสาวสาริณี มาป้อง ครู 07:24:38
109 นางสาววิลาสินี ธาราพงษ์ ครู 07:24:31
110 นางสาวภัสสร สุดสมัย ครู 07:24:23
111 นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ ครู 07:24:09
112 นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล ครู 07:23:44
113 Robert Arthur Wood ครูต่างชาติ 07:23:07
114 Nataliia Karanniuk ครูต่างชาติ 07:23:05
115 Amanda Lynn Futral ครูต่างชาติ 07:23:00
116 นายบุญมี เกรียงไกรวณิช แม่บ้าน/คนงาน 07:22:54
117 Sean Michael Hodell ครูต่างชาติ 07:22:34
118 นางพัชรี ดัดผดุง ครู 07:21:50
119 นางประทีป ขันธอุดม แม่บ้าน/คนงาน 07:21:46
120 นางสาวอัมภา ปิ่นโต แม่บ้าน/คนงาน 07:21:42
121 นางสุนีย์ ขันธวิธิ ครู 07:21:09
122 นางสาวจริยา สรานันท์ ครู 07:21:02
123 นางสาวปิยพร โทนะบุตร ครู 07:20:55
124 นางสาวมณธิชา พงษ์โต ครู 07:20:33
125 นางยุพิน กระจ่างธรรม แม่บ้าน/คนงาน 07:20:23
126 นางสาวนันทนา โพธิ์สามต้น แม่บ้าน/คนงาน 07:20:17
127 นางสาวบุบผา นางาม แม่บ้าน/คนงาน 07:19:53
128 นางชนนิกานต์ สามสี ครู 07:19:44
129 นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา ครู 07:19:40
130 นายเสฎฐวุฒิ กลัดเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว 07:19:29
131 นางสาวนิศาชล สุขีวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว 07:19:25
132 นายพิบูลย์ ชมสมบัติ ครู 07:19:22
133 นางสาวเบญจวรรณ สุขีวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว 07:19:16
134 นายภูรี สิริเถลิงเกียรติ ครู 07:19:10
135 นางสาวพรทิพย์ จำลองเพลง ครู 07:19:04
136 นางสาวเขมวรรณ ผิวละออ ครู 07:18:58
137 นางสุดารัตน์ บุญวงษ์ ครู 07:18:51
138 นางสาวนิจจารีย์ ตุ้มทรัพย์ ครู 07:18:46
139 Freya-Jane Minors ครูต่างชาติ 07:18:37
140 นางสาววนิดา ขันติ ครู 07:18:17
141 นางจารุวรรณ วงศ์ประมวล ครู 07:18:07
142 นางสาวกษมาศ ฟองเพชร ครู 07:17:37
143 ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ เกตุพร ครู 07:17:09
144 นางสาวกรรณิกา มะลิดา ครู 07:16:42
145 นางสาวพิชชาภา ปั้นตระกูล ลูกจ้างชั่วคราว 07:16:12
146 นายแหล่ม สุทธิวิลัย แม่บ้าน/คนงาน 07:15:40
147 นางสาวนิเพลิน จิตรตรีเมฆ แม่บ้าน/คนงาน 07:15:27
148 นางสาวภรณ์มิน โสภาพล ครู 07:14:54
149 นางสาวกนกรัตน์ สิทธา ครู 07:14:45
150 นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ครู 07:14:40
151 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครู 07:14:36
152 นายพรชัย สมพงษ์ ผู้บริหาร 07:14:19
153 นางวิภารัตน์ ท้ายเมือง ครู 07:14:07
154 นายประณต พวงลำเจียก ครู 07:13:54
155 นางสาวสุจิตรา สินธุแสง ครู 07:13:38
156 Hua feng ครูต่างชาติ 07:13:30
157 นายพิรักษ์ บุญศิริ ครู 07:13:20
158 นายอานนท์ สุวรรณธัย ครู 07:12:59
159 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง ครู 07:12:51
160 นางสาวทัศนีย์ สุธิพิงค์ ลูกจ้างชั่วคราว 07:12:35
161 นางสาววีรกัญญา เกิดจินดา ลูกจ้างชั่วคราว 07:11:47
162 Roque Ian Carella Nevaliza ครูต่างชาติ 07:11:32
163 นางสาวปุญญาภา ขันธสุคนธ์ ลูกจ้างชั่วคราว 07:11:06
164 นางสาวไข่มุก นิ่มตระกูล ครู 07:10:05
165 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์ ผู้บริหาร 07:09:36
166 นางสาวเชื้อ ชำนาญหมอ แม่บ้าน/คนงาน 07:09:36
167 นางเรณู ขวัญแก้ว ครู 07:09:00
168 นายอัชยา ข้าวทิพย์ ลูกจ้างชั่วคราว 07:08:56
169 นางสาวภริษา เพ็ชรักษ์ ครูอัตราจ้าง 07:08:39
170 นายชยพล หงษ์ภู่ ครู 07:07:43
171 นางสาวกรรณิการ์ สร้างเขต ครู 07:06:38
172 นางวรลักษณ์ หาญวีระ ครู 07:05:58
173 นางสาวกิ่งกาญจน์ นิยมสุข ครู 07:05:24
174 นางสาวเอื้อง โพธิ์พิพัฒน์ แม่บ้าน/คนงาน 07:04:20
175 นางสาวมนัสนันท์ สังข์บุญชู ครู 07:04:08
176 นางสาวอรนุช สุขสมคุณ ลูกจ้างชั่วคราว 07:03:51
177 นางสาวสิริวรรณ มีรอด ครู 07:03:30
178 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน ครู 07:02:48
179 นางสาวทัศนีย์ ประคองทรัพย์ แม่บ้าน/คนงาน 07:02:38
180 นางสาวพรทิพย์ กลั่นน้ำทิพย์ ครู 07:02:31
181 นางกชวรรณ บุญธวัชศักดิ์ ครู 07:01:39
182 นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์ ครู 07:01:21
183 นายชยกฤต ขำเถื่อน ครู 07:00:42
184 นางสาวภัทรา รัตนธรรมเจริญ ครู 07:00:28
185 นางสาวปิยธิดา แววดี ลูกจ้างชั่วคราว 06:59:10
186 นายถวัลย์ มังคลา แม่บ้าน/คนงาน 06:58:13
187 นางสาวศิรินภา หาเรือนจักร แม่บ้าน/คนงาน 06:58:03
188 นายอรรถพล แซ่ย่าง ครู 06:57:40
189 นางเจริญศรี ม่วงพิณ ครู 06:57:35
190 นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์ ครู 06:57:21
191 นายสำเริง มีสำราญ แม่บ้าน/คนงาน 06:57:05
192 นางสาวสละ เพียรดี แม่บ้าน/คนงาน 06:56:57
193 นางสาวมาศสิริ เหมือนเพชร ครู 06:56:25
194 นางสาวธนพร ทรัพย์พันธุ์ ครู 06:56:13
195 นางสาวสุอาภา นาคพันธ์ ครู 06:55:56
196 นางรัชนีวรรณ รื่นสุนทร ครู 06:55:23
197 นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถ ครู 06:54:38
198 นางสาวกัณฑริดา คุรุอังกูร ครู 06:53:39
199 นางนนทพร แจ้งกลปาน ครู 06:53:32
200 นางสาวน้ำผึ้ง บำรุงพฤกษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 06:53:20
201 นางสาวชนกานท์ พวงพัฒน์ แม่บ้าน/คนงาน 06:52:54
202 นางสาวชนิดาภา สุวรรณแส ครู 06:52:10
203 นายสัจจาพร ภู่ประดิษฐ์ ครู 06:48:31
204 นายธนาภัสร์ มีนิล แม่บ้าน/คนงาน 06:44:55
205 นางสาวสุนันทา ปิ่นโต แม่บ้าน/คนงาน 06:44:42
206 นางสาวกิตติมา ธนิษฐวงศ์ ครู 06:44:01
207 นายณัฐพล ฝักคูณ ครู 06:42:56
208 นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ครู 06:40:23
209 นายอธิภัทร ดนุจโรจน์ ผู้บริหาร 06:39:09
210 นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพล ครู 06:36:48
211 นางสาวรัสวดี ไชยสง่าศิลป์ ครู 06:35:53
212 นายดิเรก บำรุงพฤกษ์ แม่บ้าน/คนงาน 06:33:10
213 นางสาวทวี สามารถ แม่บ้าน/คนงาน 06:30:14
214 นางสาวรัชนี ขันธวิจารณ์ แม่บ้าน/คนงาน 06:29:27
215 นายบุญมี สรรเสิญทิม แม่บ้าน/คนงาน 06:21:55
216 นางอรษา ม่วงหวาน แม่บ้าน/คนงาน 06:21:33
217 นางพรทิพย์ อรุณรุ่งเรืองชัย แม่บ้าน/คนงาน 06:20:15
218 นายเอกชัย อรุณรุ่งเรืองชัย แม่บ้าน/คนงาน 06:20:06
219 นางสมบูรณ์ บุญสิงห์ แม่บ้าน/คนงาน 06:19:09
220 นายมานะ กองคูณ ลูกจ้างชั่วคราว 06:19:00
221 นางบุญจิรา คณะเจริญ แม่บ้าน/คนงาน 06:18:48
222 นายจีระยุทธ น้อยแดง ครู 06:16:58
223 นางสาวลัดดาวัลย์ เพิ่มตระกูล แม่บ้าน/คนงาน 06:14:42
224 นางสาวมานิตย์ สระบัว แม่บ้าน/คนงาน 06:09:51
225 นางสาวเฉลิมศรี ปิ่นโต แม่บ้าน/คนงาน 06:05:24
226 นายอนุพงศ์ จูงใจ ครู 05:49:14
227 นายสมชาย ขันธฤกษ์ ลูกจ้างประจำ 05:48:51
228 นางสาวเฉลียว สุภาพ แม่บ้าน/คนงาน 05:36:14
229 นางสมศรี เทศธรรม แม่บ้าน/คนงาน 05:22:45
230 นายพรชัย ภักดีวงษ์ ลูกจ้างประจำ 05:21:24
231 นางนิสา มาสมบัติ แม่บ้าน/คนงาน 05:20:45
232 นางสมปอง ธารีศรี แม่บ้าน/คนงาน 05:10:54
ข้อมูลบุคลากรที่ยังไม่มาลงชื่อมาปฏิบัติราชการประจำวันที่ 2021-11-30
รวมจำนวน 8 คน

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้บริหาร
2 นายธนเดช สายทัศน์ ผู้บริหาร
3 นางสาวจิรินทร์ แสกระโทก ครู
4 นางสาวพิไลพร ศรีสุวรรณ ครู
5 นายสุธาวัชร์ แสงพรรณ์ ครูอัตราจ้าง
6 Timothy David Carroll ครูต่างชาติ
7 Kaoru Tsunoda ครูต่างชาติ
8 Lee Sera ครูต่างชาติ

 

Untitled Document