ระบบรายงานการมาปฏิบัติราชการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

จำนวนบุคลากรที่มาปฏิบัติราชการ แยกประเภท
ประจำวันที่ 2022-05-16

ประเภท จำนวนที่มา : บุคลากรทั้งโรงเรียน 230 คน รายละเอียด
ครู 0 / 147 คน รายละเอียด
พนักงานราชการ 0 / 1 คน รายละเอียด
ลูกจ้างประจำ 2 / 4 คน รายละเอียด
ครูอัตราจ้าง 0 / 8 คน รายละเอียด
ลูกจ้างชั่วคราว 0 / 20 คน รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ธุรการ/Lab boy 0 / 1 คน รายละเอียด
แม่บ้าน/คนงาน 1 / 37 คน รายละเอียด
ครูต่างชาติ 0 / 12 คน รายละเอียด
รวม 3 / 230 คน คน
ข้อมูลการปฏิบัติราชการประจำวันที่ 2022-05-16
รวมจำนวน 3 คน

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เวลามาปฏิบัติราชการ
1 นางอรษา ม่วงหวาน แม่บ้าน/คนงาน 07:13:31
2 นายกิตติ สุขทวี ลูกจ้างประจำ 06:32:45
3 นายพรชัย ภักดีวงษ์ ลูกจ้างประจำ 05:46:45
ข้อมูลบุคลากรที่ลงชื่อออกประจำวันที่ 2022-05-16
รวมจำนวน 0 คน

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เวลาออกปฏิบัติราชการ
1

 

Untitled Document